MITTEKIRURGILISTE ESTEETILISTE MEDITSIINITEENUSTE OSUTAMISE KORD

MITTEKIRURGILISTE ESTEETILISTE MEDITSIINITEENUSTE OSUTAMISE KORD

Kehtib alates 01.07.2022.

ÜLDTINGIMUSED

  1. ÜLDTINGIMUSTE KASUTUSALA

1.1. Üldtingimused reguleerivad Patsiendi ja FLORISe vastastikuseid õigusi ja kohustusi FLORISE poolt Patsiendile meditsiini- ja esteetiliste teenuste osutamisel.

1.2. Kui Üldtingimused on vastuolus Patsiendi ja FLORISe vahel sõlmitud meditsiini- või esteetiliste teenuste osutamise tingimustega, kehtivad meditsiini- või esteetiliste teenuste osutamise konkreetse lepingu tingimused

  1. MÕISTED

2.1. Üldtingimused – käesolevas dokumendis sätestatud ja antud ajahetkel kehtivad üldtingimused.

2.2. FLORIS – äriühing Fleur OÜ (registreerimisnumber 10807293)

2.3. Patsient (klient) – isik, kellele FLORIS osutab meditsiini- või esteetilist teenust või kes on FLORISele avaldanud soovi saada sellist teenust.

2.4. Meditsiiniteenus – FLORISe meditsiinitöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks. Peale selle on FLORISe meditsiinitöötaja tegevuse ja tema tehtud protseduuride eesmärk parandada Patsiendi elukvaliteeti ta organismi tõsise sekkumise teel. Meditsiiniteenused hõlmavad muuhulgas ka nahahaiguste ravi, injektsioone ja teisi esteetilisi mittekirurgilisi protseduure.

2.5. Esteetiline mittekirurgiline protseduur – FLORISe töötaja tegevus, mille eesmärk on parandada Patsiendi elukvaliteeti, kuid mis kehtivate õigusaktide järgi ei kvalifitseeru meditsiiniteenusteks. Esteetilised teenused hõlmavad muuhulgas kosmeetilisi näohooldusi, mis ei kujuta endast suurt sekkumist Patsiendi organismi.

2.6. Teenus – FLORISe pakutavad meditsiini- ja esteetilised teenused koos. FLORISe osutatavad teenused on kirjas FLORISe veebilehel https://www.floris.ee teenuste loetelus. Kehtivat loetelu võidakse aeg-ajalt muuta.

3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Patsient saab teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerumise soovi avaldada järgmistel viisidel:

3.1.1. FLORISe veebilehe lingil  https://online.saloninfra.ee/floris-ilukliinik ;

3.1.2.telefoni teel, helistades numbrile (+372) 489 4565 või  5808 1502 kliiniku tööaegadel;

3.1.3.  e-posti aadressil floris@floris.ee;

3.1.4. Ilukliiniku Facebooki messengeri kasutades;

3.1.5. kohapeal kliiniku administraatori juures.

3.2. Patsienti loetakse teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerituks, kui FLORIS saadab Patsiendile vastava kinnituse. Kui FLORIS ei ole Patsiendile kinnitust saatnud, loetakse Patsient teenuse osutamisele mitte registreerituks.

3.3. FLORISe veebilehe kaudu või e-posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab kliinik e-posti teel  ühe tööpäeva jooksul. Kui Patsient ei saa FLORISe registreerimise kinnitust nimetatud aja jooksul, võib Patsient  Teenuse saamisele registreerumiseks FLORISega ise ühendust võtta.

3.4.Telefoni teel või kohapeal FLORISe administraatori juures esitatud registreerimistaotlused kinnitab kliinik üldiselt kohe ja erandjuhtudel hiljem Patsiendile teada antud aja jooksul.

3.5. FLORIS registreerib Patsiendi esimesele võimalikule vastuvõtule või Patsiendi soovil  sobivaimale võimalikule vastuvõtule.

3.6. Patsiendi ja FLORISe vaheline Teenuse osutamise Leping loetakse sõlmituks alates Patsiendi registreerimisest FLORISe vastuvõtule. Teenuse osutamise Leping hõlmab üldtingimusi, FLORISe konfidentsiaalsuspoliitikat https://www.floris.ee/privaatsuspohimotted ning Patsiendiga suuliselt või kirjalikult kokku lepitud tingimusi. Peale nende dokumentide reguleerivad Patsiendi ja FLORISe õigussuhet FLORISe sisetingimused, millest Patsienti teavitatakse (näiteks meditsiinitöötaja vastuvõtuaeg, sisekorraeeskirjad ja protseduurijärjekorrad), samuti kehtivad õigusaktid. Üldtingimused kehtivad Patsiendi kohta ja Teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerimise taotlemisel.

  1. VASTUVÕTU TÜHISTAMINE PATSIENDI POOLT

4.1. Kui Patsient ei saa vastuvõtule tulla registreeritud ajal, teavitab ta sellest FLORISt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust ühel järgmistest viisidest:

4.1.1. telefoni teel, helistades numbrile (+372) 489 4565 või  5808 1502 kliiniku tööaegadel;

4.1.2. kohapeal kliiniku administraatori juures;

4.1.3. e-posti aadressil floris@floris.ee.

4.2. Kui Patsient teavitab FLORISt vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, tühistab FLORIS Patsiendi vastuvõtuaja ja broneerib Patsiendile tema soovil uue vastuvõtuaja.

4.3. Kui Patsient ei teavita FLORISt vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, on FLORISel õigus nõuda Patsiendilt FLORISe hinnakirjas nimetatud teenuse eest tasu.

5.  VASTUVÕTULE TULEK

5.1. Kui Patsient hilineb vastuvõtule mõjuval põhjusel kauem kui 15 minutit, on FLORISel õigus keelduda Teenuse osutamisest ja pakkuda Teenuse saamiseks teist aega. Muust ajast keeldumise korral on FLORISel õigus nõuda Patsiendilt FLORISe hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasu või vastavalt lühendada protseduuri aega (kui see on näidustuste järgi võimalik).

5.2.Esteetilisele mittekirurgilisele vastuvõtule saabumisel peab Patsiendil olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Dokumendi puudumisel on FLORISel õigus keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Patsiendilt FLORISe hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasumist Teenuse osutamiseks valmistumisega seotud kulude katteks.

            6. TEENUSE OSUTAMINE JA PATSIENDI NING FLORISe KOOSTÖÖ

6.1. Patsient ja FLORISe töötajad suhtlevad omavahel viisakalt ja lugupidavalt.

6.2. Teenuse osutamise Lepingu alusel kohustub FLORIS pakkuma Patsiendile Teenust ja Patsient maksma Teenuse eest üldtingimuste järgi ning teavitama kliinikut kõikidest talle teada olevatest Teenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest ning võimaldama FLORISele Teenuse osutamiseks kaasabi.

6.3. Parima tulemuse saavutamiseks teevad Patsient ja FLORIS koostööd. Patsient järgib FLORISe spetsialisti soovitusi harjumuste ja elustiili muutmiseks, et säilitada Patsiendi hea tervis ja parandada tema elukvaliteeti.

6.4. Üldiselt osutab FLORIS Teenust eesti või vene keeles ega ole kohustatud Teenust osutama mõnes muus keeles. FLORIS osutab Patsiendiga kokku lepitud teenust muus keeles, võttes arvesse Patsiendi ja vastavat Teenust osutava FLORISe töötaja keeleoskust.

  1.  MEDITSIINITEENUSTE OSUTAMISE ISEÄRASUSED

7.1. Kui osutatav Teenus on meditsiiniteenus, kohustub FLORIS lisaks punktides 2.4 ja 6.3 nimetatud teenustele

7.1.1. teavitama Patsienti läbivaatuse tulemustest ja Patsiendi terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende arengust, vajaliku meditsiiniteenuse kättesaadavusest, selle olemusest ja eesmärgist, selle osutamisega seotud riskidest ja tagajärgedest, samuti muudest võimalikest meditsiiniteenustest, välja arvatud juhud, kui Patsient ei soovi saada teavet ja sellega ei piirata Patsiendi ja teiste isikute õigustatud huvisid;

7.1.2. saama Patsiendilt enne meditsiiniteenuse osutamist tema teadliku nõusoleku;

7.1.3. hoidma saladuses meditsiiniteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiksuse, terviseseisundi ja isikliku elu üksikasjade kohta;

7.1.4. korralikult dokumenteerima meditsiiniteenuse osutamise ja säilitama vastavad dokumendid.

7.2. Meditsiiniteenus peaks Teenuse osutamise ajal vastama vähemalt üldisele meditsiinitasemele ja seda tuleks osutada hoolsusega, mida tavaliselt oodatakse meditsiiniteenust osutavalt isikult. Vajadusel on meditsiinitöötaja kohustatud kaasama teisi spetsialiste.

7.3. Nagu igal teisel meditsiiniteenust osutaval isikul, ei saa olla ega ole ka FLORISel õigust anda lubadusi Patsiendi tervenemise kohta.

7.4. FLORIS ja otsest meditsiiniteenust osutav meditsiinitöötaja vastutavad oma kohustuste rikkumise eest meditsiiniteenuse osutamisel, eelkõige diagnoosimis- ja ravivigade eest ning Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

7.5. Meditsiiniteenuse osutamisel vastutab FLORIS ka teiste kliinikule teenuseid osutavate juriidiliste isikute tegevuse ja meditsiiniteenuse osutamiseks kasutatud seadmete rikete eest.

7.6. Seaduse järgi on Patsient kohustatud tõendama FLORISe ja vahetult meditsiiniteenust osutava meditsiinitöötaja vastutuse aluseks oleva asjaolu, välja arvatud juhud, kui meditsiiniteenuse osutamine Patsiendile ei ole nõuetekohaselt dokumenteeritud.

7.7. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat hetkest, mil talle sai teatavaks FLORISe või meditsiinitöötaja poolne kohustuse rikkumine  meditsiiniteenuse osutamisel ja kahju suurus.

7.8. Patsiendil ja Patsiendi nõusolekul ka tema lähedasel on õigus saada varem kindlaks määratud ajal ja kokku lepitud viisil teavet Patsiendi tervise ja meditsiiniteenuse osutamisega seotud asjaolude kohta. Patsiendil on õigus tutvuda oma terviseandmeid sisaldavate dokumentidega ja saada nende dokumentide koopiad elektrooniliselt, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui Patsient soovib saada eksemplare ka paberkandjal, võetakse nende eest tasu (alates 5. leheküljest – 1 euro 1 leht).

  1. PATSIENDI NÕUSOLEK TALLE MEDITSIINITEENUSE OSUTAMISEKS

8.1. Kui osutatav teenus on Meditsiiniteenus, osutab FLORIS seda Patsiendile ainult Patsiendi kirjalikul nõusolekul.

8.2. Eeldatakse, et vastuvõtule registreerumisel nõustub Patsient teadlikult Meditsiiniteenuse saamisega.

8.3. FLORIS ei vastuta Meditsiiniteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui FLORISe töötaja on Patsienti teavitanud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Patsient on andnud nõusoleku talle Meditsiiniteenuse osutamiseks.

8.4. FLORISel on õigus  enne Meditsiiniteenuse osutamist, sh. enne igat protseduuri, küsida Patsiendilt nõusolekut Meditsiiniteenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas.

8.5. Kui FLORISe töötaja hinnangul ei saa Patsient aru Meditsiiniteenuse olemusest ega sellega seotud riskidest, on FLORISel õigus keelduda Meditsiiniteenuse osutamisest. FLORISel on õigus keelduda Meditsiiniteenuse osutamisest ka siis, kui Patsient ei anna nõusolekut FLORISe töötaja nõutud vormis.

8.6. Patsiendil on õigus igal ajal oma nõusolek Meditsiiniteenuse osutamiseks tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab FLORIS Patsiendile Meditsiiniteenuse osutamise viisil, mis ei kahjusta ta tervist, ja palub Patsiendil nõusoleku tagasivõtmist kinnitada kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas. Meditsiiniteenusest keeldumine nõusoleku tühistamise teel ei vabasta Patsienti kohustusest maksta FLORISe hinnakirja järgi juba osutatud teenuse eest tasu FLORISe kulude katteks.

8.7. Kui Patsient on piiratud teovõimega isik, on tema seaduslikul esindajal (alaealise lapse vanemal ja eestkostjal, kes on kohtu poolt määratud täisealisele) õigus anda Patsiendi asemel teadlik nõusolek Meditsiiniteenuse osutamiseks ja see tagasi võtta selles osas, milles Patsient ei ole võimeline kaaluma iseseisvalt ja vastutustundlikult poolt- ja vastuargumente. Kui piiratud teovõimega Patsiendi seadusliku esindaja otsus piirab ilmselgelt Patsiendi huvisid, ei pea FLORIS seda järgima.

  1.  TEENUSE MAKSUMUS JA SELLE EEST TASUMINE

9.1. Patsient tasub Teenuse eest vastuvõtule registreerimise avalduse esitamise päeval kehtiva hinnakirja järgi, mis on FLORISe veebilehel https://www.floris.ee ja millega saab tutvuda kohapeal kliiniku administraatori juures.

9.2.  FLORISel on õigus teha teenuste hinnakirja muudatusi.

9.3. Haigekassa ei võta endale kohustust tasuda FLORISe poolt Patsiendile osutatud Teenuste eest.

9.4. Kui Teenuse osutamise ajal tekib vajadus osutada Patsiendile Teenust või teha protseduur, millele Patsient ei olnud registreeritud ja mille hind ei ole Patsiendile teada, või kui Patsient teavitab oma soovist talle sellist Teenust osutada või sellist protseduuri teha, teavitab FLORIS Patsienti vastava Teenuse või protseduuri hinnast ning teeb kindlaks, kas Patsient soovib saada vastavat Teenust või protseduuri.

9.5. Patsient tasub Teenuse eest täies ulatuses kohe pärast Teenuse saamist kliiniku administraatorile sularahas, pangakaardi või FLORISe kinkekaardiga.

9.6. Samuti on Patsiendil õigus Teenuse eest tasuda järelmaksuteenuse pakkuja kaudu. Selleks on Patsient kohustatud sõlmima järelmaksuteenuse pakkujaga vastava lepingu, mida FLORIS aktsepteerib. Lisateavet järelmaksuga maksmise kohta saab FLORISe veebilehelt https://www.floris.ee/esto-jaerelmaks

10. VASTUVÕTU EDASILÜKKAMINE FLORISe POOLT

10.1: FLORISel on õigus Teenuse osutamist edasi lükata, kui:

10.1.1. FLORISe hinnangul on see mõistlik, arvestades Patsiendi seisukorda;

10.1.2. töökorraldusega seotud ettenägematute probleemide tõttu (näiteks spetsialisti haigus või meditsiiniseadme / aparaadi rike) ei ole Teenuse osutamine registreeritud ajal võimalik.

10.2. FLORIS teavitab Patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub talle esimest võimalikku vastuvõtuaega.

10.3. Patsiendil ei ole õigust nõuda FLORISelt hüvitist võimalike kulude eest, mis on seotud vastuvõtu edasilükkamisega.

11. TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

11.1. FLORISel on õigus keelduda Teenuse osutamise Lepingu sõlmimisest või konkreetse Teenuse osutamisest juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames, kui:

11.1.1. Patsient hilineb vastuvõtule punkti 5.1 järgi;

11.1.2. Patsient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokku lepitud teenuse osutamise tingimustest, üldtingimustest või õigusaktidest;

11.1.3. Patsient ei esita FLORISele Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

11.1.4. Patsient rikub FLORISe abistamise kohustust Teenuse osutamisel, sealhulgas ei nõustu peamise meditsiiniteenuse osutamisega kaasnevate meditsiiniteenustega, ilma milleta pole peamise meditsiiniteenuse osutamine otstarbekas;

11.1.5. FLORISe töötaja ei saa Patsiendiga temale arusaadavas keeles suhelda ja Patsient ei saa tõlki kaasata, mille tagajärjel võib osutuda teenus Patsiendile sobimatuks või tema tervisele ohtlikuks

11.1.6. FLORISe töötaja hinnangul on Patsiendil alkoholi- või narkojoobe tunnused;

11.1.7.Patsient käitub FLORISe töötajaga ebaviisakalt;

11.1.8. Patsient rikub FLORISe ruumides korda;

11.1.9. Patsient rikub teiste Patsientide, FLORISe töötajate või teiste FLORISe ruumides viibivate isikute privaatsust, sealhulgas pildistab neid, salvestab nende vestlust või filmib neid;

11.1.10. FLORISe töötaja sõnul võib Patsient ohustada FLORISe töötajate, teiste isikute füüsilist tervist või nende vara;

11.1.11. Patsient on FLORISele võlgu varem osutatud Teenuse eest;

11.1.12. Patsient soovib saada meditsiiniteenuseid, mille osutamine Patsiendile ei ole meditsiinilisest seisukohast põhjendatud;

11.1.13.Patsient soovib saada Teenust, mille osutamine ohustaks ta tervist rohkem kui Teenuse osutamata jätmine;

11.1.14. vastavalt tegevuslitsentsile ei ole FLORISel õigust osutada Patsiendile soovitud teenust või kliinikus pole ajutiselt pädevat spetsialisti konkreetse teenuse osutamiseks;

11.1.15. Patsient on mitu korda (vähemalt kolm korda) loobunud registreeritud vastuvõtuajast;

11.1.16. Patsient taotleb Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.

11.2. Kui FLORIS keeldub Patsiendist sõltuvatel põhjustel Teenuse osutamisest vastavalt Üldtingimustele, ei vabasta see Patsienti kohustusest maksta Teenuse osutamiseks registreeritud vastuvõtuaja eest  FLORISe hinnakirja järgi.

12. TAGASISIDE JA KAEBUSED

12.1. Kui Patsiendi ja FLORISe vahel tekib seoses Teenuse osutamisega lahkarvamus, lahendatakse selline erimeelsus läbirääkimiste teel ja kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.

12.2. Patsient saab teenuse osutamise kohta saata FLORISele tagasisidet, kaebusi ja ettepanekuid:

12.2.1. täites FLORISe veebilehel https://www.floris.ee vastava vormi;

12.2.2. telefoni teel, helistades telefoninumbril (+372) 489 4565 või 5808 1502 kliiniku tööpäevadel;

12.2.3. e-posti aadressil floris@floris.ee.

12.3. FLORISele esitatud kaebused registreeritakse kohe.

12.4. FLORIS vastab kaebusele 30 päeva jooksul pärast selle registreerimist. Vastus saadetakse Patsiendile e-posti teel või Patsiendi postiaadressile. FLORIS ei vasta anonüümsetele kaebustele või kaebustele, mis näitavad, et kaebuse esitaja ei vaja FLORISe vastust.

12.5. FLORISe  tegevusele hinnangu saamiseks võib Patsient pöörduda ka vastavate järelevalveasutuste poole, sealhulgas terviseameti (Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn, e-post kesk@terviseamet.ee), sotsiaalministeeriumi ja meditsiiniteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, e-post: info@sm.ee