PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisu kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Ilukliinik Floris töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid iluteenuste ja eriarstiabi teenuse osutamiseks. Samuti täidab ilukliinik muid erinevate õigusaktidega ilukliinikule pandud ülesandeid.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • broneerite meie ilukliinikusse aja – töötleme Teie isikuandmeid broneeringu õigsuseks ja sujuvuseks. Saadame Teile broneeringukinnitusi, teavitusi ja teateid, sh Teie mobiilseadmele;
 • tulete meie ilukliinikusse – töötleme Teie isikuandmeid, aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid Teile osutatava tervishoiuteenuse ohutuks teostamiseks, et vältida Teie võimalikust terviseseisundist tulenevaid tüsistusi;
 • klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • soovite protseduuriga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie ilukliiniku veebilehel ja sotsiaalmeedias;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid;
 • külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks.
 • turundustegevuseks –   töötleme Teie isikuandmeid, kui olete andnud meile loa ilukliiniku aadressilt iluteenuste kuukirjade saamiseks, sõlminud meiega tehingu või kui see on seadusega lubatud. Turundussõnumitest saate igal ajal loobuda, klõpsates uudiskirjas lingil uudiskiriunsubscribe@floris.ee.

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Andmete edastamine

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame protseduuridega  seotud andmeid teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu);

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse ilukliiniku dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada ilukliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Turvakaamerad

Ilukliinikusse on inimeste kaitseks ning vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on ilukliiniku hoonete siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või avatud ala) ja seal toimuvat. Ilukliinikus teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult ilukliiniku  administratiivtöötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapool ilukliinikut või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised andmete üle salvestamisega.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda ilukliiniku telefonile 48 94565  või e-posti aadressile floris@floris.ee.

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • Kui meie ilukliinikus on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada ja edasised rikkumised ära hoida.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist; 
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse  võib esitada ilukliinikus kohapeal või saata postiga aadressile Tallinna mnt 16, 79513 Rapla või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile floris@floris.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie ilukliiniku andmekaitse spetsialisti poole telefonil +372 506 3486 või e-posti aadressil ave@floris.ee.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ilukliiniku andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

Florise Ilukliinik teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.